top of page

CENTRO CÍVICO SAGRADA FAMILIA

Captura de Pantalla 2019-07-23 a la(s) 1

Plantejament general - Tractament exterior

Es planteja el disseny d’un edifici nZEB (nearly Zero Energy Building), amb les exigències marcades per la directiva europea i la transposició a la normativa espanyola en el marc del previst nou “Código Técnico de la Edificación”. Tanmateix, la sostenibilitat d’un edifici no te únicament una vessant tèrmica, si no que ha d’incloure també la qualitat dels espais interiors. Així doncs, es planteja un disseny on també es treballa el benefici de l’edifici a la comunitat o barri, els materials, no només en termes energètics si no en la seva relació amb l’usuari final, i l’oportunitat de generar energia. En primera instància es focalitza el disseny en la reducció de la demanda energètica de l’edifici.

 

Estudi de façanes

L’edifici a rehabilitar presenta dues façanes exteriors principals, orientades a sud est, al carrer Mallorca, i a nord oest, a l’interior del pati d’illa. La resta de murs verticals exteriors són mitgeres contra edificis adjacents gairebé de la mateixa alçada.

L’ús de l’edifici fa preveure demandes tèrmiques molt constants en el temps, amb ocupacions i horaris regulars. En aquest sentit, es dissenya l’edifici primant el concepte d’inèrcia tèrmica.

Les normatives constructives actuals duen l’exigència tèrmica dels murs a graus molt elevats. Més encara quan es planteja un escenari normatiu 2019. La ubicació de l’edifici, al bell mig de l’Eixample, i les superfícies en contacte amb d’altres edificis, juntament amb les exigències normatives suggereixen una demanda de calefacció baixa. Per això, agafa rellevància el treball en la reducció de la demanda de refrigeració i la qualitat de l’aire interior.

Es planteja un treball específic per façana. La façana sud-est es projecta pensant en una façana urbana, integrada al teixit de l’Eixample que combina superfícies transparents i opaques inercials en proporcions similars, buscant un % més decantat cap a la part transparent (60% vidre-40%opac). Les superfícies opaques es plantegen inercials per afavorir la inèrcia global de l’edifici, amb la que es pretén minimitzar les fluctuacions en els requeriments tèrmics.

Les transmitàncies d’aquests murs es situaran en valors de 0.4 W/m2K. Les parts transparents es dissenyen amb transmitàncies tèrmiques d’1.5 W/m2K i amb una g de 0.5. Per evitar la insolació no desitjada i reduir el desconfort visual, es projecten proteccions solars verticals en forma de grans lames verticals de GRC, que protegiran les superfícies transparents durant la primera part del dia. Aquests proteccions verticals es complementaran amb voladius per planta, que permetin la protecció contra el sol alt d’estiu.

La façana nord oest es projecta per evitar les pèrdues tèrmiques. És la façana més freda de l’edifici i es busca una protecció en termes d’opacitat i inèrcia, amb una proporció 50-50%. Es planteja una solució similar tambè amb proteccions solars verticals amb lames de GRC combinada amb vidres plantejats per guanyar en confort visual interior i  que incorporen entre les lames i el  tancament, uns recipients-test continus d’acer inoxidable per contenir el  substrat vegetal que permeti el cultiu de plantes enfiladisses i penjants, generant un gran mur vegetal a l’interior del Pati d’Illa, que dona continuïtat al verd dels espais interiors i terrasses enjardinades..

Amb aquest plantejament general, la K global de l’edifici es pot mantenir per sota de les exigències del nou codi tècnic previst 2019, a la vegada que s’afavoreix la qualitat de l’ambient interior.

 

 

Captura de Pantalla 2019-07-23 a la(s) 1
bottom of page