top of page

LA VIOLETA

CONCURS 

Per tal d’entendre la claredat amb que s’ha proposat la intervenció,  s’enumeren a continuació les actuacions que s’han dut a terme des de les següents premisses:

 

1. Mantenir de l’estructura espacial, caràcter i ambient de l’edifici existent

2. Dotar al nou edifici d’una infrastructura de comunicacions i serveis a l’alçada de l’entitat que alberga

3. Dotar al nou edifici d’espai suficient per assegurar-nos que tinguin cabuda totes les activitats, que pugui seguir creixent i que no quedi petit i obsolet en pocs anys.

 

Trets principals de la intervenció:

 

- Es mantenen la situació i les característiques espacials de les dues sales grans característiques de l’edifici: la sal de ball amb la seva llotja i el casino.

 

- Es manté la situació de les dues entrades existents. Es crea una comunicació directa entre elles que es creu necessària i que emfatitza el casino com a espai de trobada i de relació intergeneracional; es deixa, però la possibilitat de poder independitzar-les i que puguin funcionar de forma autònoma.

 

- Es manté l’articulació de la planta en tres seccions diferenciades que organitzen la planta en una correlació lògica dels espais: els vestíbuls i les comunicacions verticals donant façana al carrer Maspons, l’espai de les grans sales al tram central i els espais tècnics a l’extrem de la mitgera sud.

 

- Configuració d’un nucli de comunicació vertical amb un escala adaptada (mobilitat reduïda), ascensor de gran capacitat, serveis adaptats i un vestíbul generós en cada una de les plantes. Es proposa un nucli de comunicació i serveis que reuneix totes les mesures d’accessibilitat a la vegada que compacte  i ordena totes les comunicacions i recorreguts de l’edifici. S’ha prioritzat dotar a totes les plantes d’un vestíbul ample i còmode, com un espai d’estada i trobada des d’on és fàcil i clar organitzar la circulació de la pròpia planta i la relació amb la resta de l’edifici.

 

- Es fa una remunta per poder donar capacitat a totes les necessitats del programa. La remunta es retira de les façanes de l’edifici existent de manera que a peu de carrer no es pertorbarà la visualització de la volumetria original i aquest gest dota l’edifici d’un nou espai: una terrassa que permetrà un nova relació amb el context veí. Es construeix també un petit soterrani per complir amb les necessitats tècniques d’alguns dels espais requerits.

 

- Es planteja una estructura metàl·lica de pilars, bigues i forjats de xapa col·laborant exempta a l’estructura existent de murs de càrrega. En planta baixa es crea un entramat de pilars similar a l’existent. La gran llum de la sala es cobreix amb unes bigues boyd que recolzen sobre els pilars perimetrals. Sobre les bigues hi ha el terra de l’últim pis que es cobreix amb un coberta lleugera. Una estructura metàl·lica d’aquestes característiques ens permet  consolidar fàcilment les façanes existents mitjançant anells perimetrals i a la vegada permet minimitzar els temps d’execució de les obres.

 

- En quan a les façanes es planteja canviar totes les fusteries, per tal de complir amb els requeriments d’estalvi d’energia, control lumínic i aïllament acústic. En planta baixa, al carrer Maspons, s’obren les obertures laterals fins al nivell de paviment per tal d’augmentar la relació de l’edifici amb l’exterior. Es plantegen fer les tasques de manteniment necessàries i es proposa pintar tota la façana de blanc, de manera que apareixerà la nova Violeta com un element renovat i re-valoritzant les característiques formals que composen la façana. 

bottom of page